PSIHOLOŠKO SAVETOVALIŠTE ZA MLADE DOMA OMLADINE BEOGRADA

Ovo Savetovalište  počelo je sa radom 12.maja 1969. godine na inicijativu Doma omladine, Gradske konferencije Saveza socijalističke omladine i Instituta za mentalno zdravlje.

Osnovni zadatak Savetovališta je preventivni mentalno-higijenski rad sa mladima, odnosno savetodavno i psihoterapijsko delovanje u cilju sprečavanja i otklanjanja njihovih psihičkih i adaptivnih teškoća.

Cilj preventivnog delovanja je upoznavanje mladih sa bitnim karakteristikama razvoja  u periodu mladalaštva, teškoćama i problemima koji se javljaju u ovom periodu kao i sa načinima izbegavanja i savladavanja ovih teškoća.

Mladima se pruža pomoć da se snađu u sredini u kojoj žive i deluju / porodici, školi, radnoj sredini i društvu uopšte/ zatim u njihovom uspešnijem ostvarivanju emocionalnih i socijalnih odnosa i sopstvenene individualnosti i samostalnosti. Mladima je često potrebna pomoć u rešavanju konfliktnih situacija koje mogu da otežaju njihovo sazrevanje i njihovu ličnu, profesionalnu i socijalnu afirmaciju. Jedan od značajnih problema u ovom uzrastu je neadekvatan školski uspeh koji proizilazi iz nedovoljnog rada, slabe motivisanosti, nejasnih ciljeva, njihove oslabljene koncentracije na intelektualne zadatke i slabih radnih navika.

Rad u Savetovalištu, koje je prvenstveno okrenuto zdravoj populaciji, zahteva posebnu edukovanost stručnjaka koji u njemu rade u oblasti psihološkog savetovanja i psihoterapije. Neophodno je i njihovo poznavanje odlika normalne psihološke dinamike ovog uzrasta, kulture mladih, trendova u interesovanjima, ponašanju, shvatanjima i vrednostima mladih kao i psihopatoloških fenomena koji se u ovom uzrastu javljaju i načinima na koje oni mogu da se otklone ili ublaže.

Osnovni oblici rada u Savetovalištu su psihološko savetovanje i psihoterapija i oni mogu da budu individualni, u paru, sa porodicom.

Prednost ovog Savetovališta je što se nalazi u centru grada i u prostorijama Doma omladine u kome se odvija niz kulturnih i obrazovnih delatnosti u kojima korisnici Savetovališta mogu takođe da učestvuju. Za dolazak u Savetovalište nije potreban uput, usluge su besplatne i garantovana je tajnost razgovora (savremeno shvatanje približavanja ovakvih službi njihovim korisnicima).

Najčešći problemi i teškoće zbog kojih se mladi obraćaju Savetovalištu su: neuspeh u školi i na studijama, doživljaj usamljenosti i neprihvaćenosti, nesigurnost, poljuljano samopouzdanje, strah od novih situacija, nespremnost na rizike, emocionalne teškoće, problemi u odnosima sa vršnjacima i drugim polom, seksualne teškoće, razočaranost u ljubav, konflikti sa roditeljima, doživljaj da nisu shvaćeni.

Najčešće se radi o prolaznim, reaktivnim smetnjama, vezanim za psihološko, fiziološko i socijalno sazrevanje ili za neku odredjenu, nepovoljnu životnu situaciju. Ponekad naizgled banalni konflikt prikriva
dublji poremecaj koji zahteva duži, složeniji i intenzivniji tretman pa se ovakvi slučajevi upućuju u odgovarajuće institucije.

 

U ovih 42 godine rada kroz Savetovalište je proslo četiri i po hiljade klijenata. Broj seansi je različit od jedne do više od deset, što zavisi od problematike zbog koje se mladi javljaju Savetovalištu.

 

Dosadašnji rad Savetovališta, broj klijenata i postignuti rezultati koji su saopštavani na brojnim stručnim skupovima, potvrđuju potrebu za njegovim daljim radom. Brojni domaći i strani stručnjaci i institucije su se povoljno izrazili o njegovom radu o čemu postoji iscrpna dokumentacija.

 

U Beogradu, 19.septembar 2011.g.

 

JADRANKA  RADOVANOVIĆ

RADNA BIOGRAFIJA

Završila Filozofski fakultet u Beogradu, grupa za psihologiju, smer-klinička i dečija psihologija 1980.g;
Edukaciju iz geštalt terapije pohađala od 1991 do 1996.g kod prof. Mladena Kostića;
Edukaciju za primenu programa psihosocijalne podrške u prevenciji poremećaja ponašanja i bolesti zavisnosti kod dece i adolescenata u grupnom radu sa njima i njihovim roditeljima, organizovane od strane nadleznih ustanova pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete i sporta;
Edukaciju u odgovarajućim institucijama u Oslu, Norveska, u oblasti zaštite dece od zlostavljanja i zanemarivanja u porodici 1986.god;

Dugogodišnje iskustvo u radu sa razvojnim problemima  dece osnovnoškolskog uzrasta, puberteta i adolescencije.
Dugogodisnje iskustvo u savetodavnom, edukativnom, dijagnostickom i psihoterapijskom radu sa     porodicama, parovima i pojedincima.
Dugogodisnje iskustvo u radu sa decom i ženama zrtvama porodičnog nasilja;

Zaposlena u osnovnoj školi “Jovan Dučić”, kao stručni saradnik od 1985.god;
U Savetovalištu za mlade pri Domu omladine Beograda radi od septembra 1996.god;
U Savetovalištu protiv nasilja u porodici radila 1997-1999. sa decom i ženama žrtvama nasilja.

Ima objavljene stručne radove na temu zlostavljanja i zanemarivanja dece, problema usamljenosti kod mladih,na teme iz oblasti školskog sistema i prevencije agresivnog ponašanja kod mladih.
Učestvovala sa referatima, organizovala okrugle stolove na brojnim međunarodnim i domaćim skupovima psihologa i viktimologa.

 

Gostovala na radiju i televiziji u brojnim emisijama, dala brojne intervjue za časopise i dnevne listove.

Član je Drustva psihologa Srbije i Viktimološkog društva Srbije.
Kroz svoj rad zalaže se za dečija i ljudska prava i protivnik je svake diskriminacije.

Kontakt:
mob:064/ 39 25 300
E-mail: jadranka.psiholog@gmail.com

///Savetovalište radi u sledećim terminima:

Ponedeljak od 15:30 do 18:30
Utorak  od 9:30 do 12:30
Četvrtak od 14:30 do 17:30
   
U naznačeno vreme možete da se javite na Skajp adresu: jadranka.radovanovic50
Psiholog vam je dostupan non-stop i putem telefona, sms poruka i mejla:
mob. +381 64 39 25 300

Komentari