Javni konkurs za izbor direktora Ustanove kulturno obrazovnih delatnosti „Dom omladine Beograda“, Beograd

Na osnovu člana 28. stav 1. Statuta Doma omladine Beograda  (br 03-193 od 11.03.2013.) i Odluke Upravnog odbora o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Ustanove kulturno obrazovnih delatnosti „Dom omladine Beograda”, Beograd, od 16. Marta  2015. godine DOM OMLADINE BEOGRADA  oglašava JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA USTANOVE KULTURNO OBRAZOVNIH DELATNOSTI „DOM OMLADINE BEOGRADA”, BEOGRAD.

 

Podaci o Ustanovi kulturno obrazovnih delatnosti „Dom omladine Beograda”, Beograd, ul. Makedonska 22. Matični broj: 07023855, PIB: 100049621; Pretežna delatnost preduzeća: 90.04 – Rad umetničkih ustanova.

Radno mesto: Direktor  Ustanove kulturno obrazovnih delatnosti „Dom omladine Beograda”, Beograd, na period od četiri godine.

Za izbor kandidata za direktora utvrđuju se sledeći uslovi:

1) da ima stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka i umetnosti na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalistučke stukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine;

2) da ima najmanje pet godina radnog iskustva u oblasti kulture od čega najmanje tri godine radnog staža na poslovima upravljanja organizacijama ili organizacionim jedinicama u oblasti kulture i obrazovanja;

3) aktivno znanje engleskog  jezika;

4) da se protiv kandidata ne vodi istraga i da protiv njega nije podignuta optužnica za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti, kao i da nije osuđivan za krivična dela koja ga čine nedostojnim obavljanja dužnosti direktora;

5) državljanstvo Republike Srbije;

6) opšta zdravstvena sposobnost

7) napredno poznavanje rada na računaru.

 

Prilikom izbora kandidata za direktora, Upravni odbor će ceniti i sledeća dopunska znanja i sposobnosti:

1) poznavanje poslovanja organizacija u oblasti delatnosti kojom se ustanova bavi i upravljanja njihovim resursima;

2) iskustvo u upravljanju sredstavima, ljudskim i ostalim resursima;

3) iskustvo u iniciranju, organizaciji i realizaciji projekta koji su vezani za edukativne i društveno angažovane projekte, multimedijalne i interdispilinarne projekte, projekte iz oblasti promocije savremenih izvođačkih i vizuelnih umetnosti i filma, kao i iskustvo u obezbeđivanju sredstava za realizaciju projekata;

 4) rezultate u radu na animaciji i edukaciji publike, radu sa mladima (publikom i autorima) i proširenju turističke Grada ponude kulturnim i umetničkim programima i proizvodima;

 5) poznavanje novih tehnologija i njihove primene u redovnim i projektnim  aktivnostima institucija kulture;

 6) sposobnost komunikacije sa javnošću.

 

Pored  gore navedenih dopunskih znanja i sposobnosti , Upravni odbor će ceniti i da li je obrazovno-naučno ili obrazovno-umetničko polje, u okviru koga je stečeno visoko obrazovanje kandidata, primereno delatnosti ustanove za koju kandidat konkuriše za direktora, poslovima u okviru utvrđene delatnosti Doma omladine Beograda i dr.

 

Svaki kandidat koji je zainteresovan za učešće na konkursu dužan je da pisanim putem zatraži od DOB-a, za čijeg se direktora nominuje, opštu dokumentaciju radi učešća na konkursu.

Opšta dokumentacija obuhvata završni račun DOB-a sa bilansom uspeha i bilansom stanja za prethodnu godinu, finansijski i programski plan za tekuću godinu, osnivački akt DOB-a, Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova DOB-a koji je u primeni, prioritete osnivača i prioritete osnivača vezane za rad DOB-a u periodu za koji se kandidat nominuje da Ustanovom rukovodi, model ugovora o radu direktora, podatak o visini plate direktora DOB-a,.

 

Mesto rada: Beograd, ul. Makedonska  broj 22. 

Stručna osposobljenost, znanja i veštine ocenjuju se u izbornom postupku uvidom u dokaze koji su priloženi uz prijavu kandidata i usmenim razgovorom sa kandidatima koji ispunjavaju uslove utvrđene konkursom.

Rok za podnošenje prijave: Rok za podnošenje prijave je 30 dana počevši od 24. marta 2015. godine.

 

Lice zaduženo za obaveštenja o javnom konkursu: Aleksandar Đukić, tel: 011/3222-122, svakog radnog dana od 11 do 14.časova.

 

Komentari