Tribina: STRANAC I/ILI GOST – UŽAS (EVROPSKE) PALANKE

Ciklus: MANJINSKA ČITANJA POLITIKE
Organizacija: Centar za istraživanje kultura, politika i identiteta (IPAK Centar), Centar za ženske studije i Dom omladine Beograda
Govore: Rastko Petrović, Fakultet za medije i komunikacije; Marko Mandić, Fakultet za medije i komunikacije; Tamara Sekulović, Fakultet za medije i komunikacije
Moderacija: Centar za istraživanje kultura, politika i identieta (IPAK.Centar)

„Organizovane oko kategorije identiteta, identitetske politike uvek ’štite’ identitet, i kao takve imaju tendenciju da individualizuju, samo-identifikuju, esencijalizuju i uopštavaju; za razliku od ovoga, manjinske politike de-individualizuju, de-esencijalizuju i otvaraju nas za mikropolitike svakodnevnog života.“ (Mišel Fuko, Theatrum philosophicum)

Radikalni drugi, monstrum, sveden je na spoljašnjost koja ugrožava i šokira, ili pak izaziva sažaljenje i podsmeh, na sve što prevladava prihvatljivost udela ne-humanog, ne-prirodnog, ne-sličnog u „stabilnom” i „stabilizujućem” vladanju jednog i istog humanog, prirodnog i sličnog. Prostori drugosti nisu geografski prostori, premda su gotovo uvek tako predstavljeni uz neizbežnu legitimaciju u okviru narativa o progresu znanja o drugom, o onome „drugde”, van-Evrope. Zapadno-evropski politički, ekonomski i kulturalni projekat je uspostavljao, obnavljao i ojačavao sistem reprezentacija drugosti u ključu onoga nepoznatog, pretećeg, necivilizovanog, bestijalnog. Možemo li zamisliti intimne kartografije drugosti, inskripcije, slike i prostore nezamislivog koji bi otkrili da je Evropljanin vlastiti identitet izgradio zasnivajući središte koje je zapravo uvek rasredišteno, uvek dato “sa strane”, sa rubova, iz onoga što isključuje?

Ciklus tribina „Manjinska čitanja politike“ nastao je u saradnji Centra za istraživanje kultura, politika i identiteta (IPAK.Centar), Fakulteta za medije i komunikacije (Univerzitet Singidunum) Centra za ženske studije u Beogradu i Doma omladine Beograda, u želji da se pojam političkog shvati i promišlja šire i kompleksnije od njegovog konvencionalnog značenja, ali i da se tako shvaćenom pojmu političkog priđe sa pozicija koje izmiču uobičajenim identitetskim kategorijama i redukovanim diskursima kojima obiluje ubrzana i intenzivirana današnjica.

Komentari