Tribina: ETIČKI ASPEKTI DOBROBITI ŽIVOTINJA

TRIBINA BIOETIČKOG DRUŠTVA SRBIJE
Organizator i moderator skupa: prof. dr Marijana Vučinić
Govore: prof. dr Marijana Vučinić (Fakultet veterinarske medicine UB) – Etički aspekti dobrobiti životinja; prof. dr Zoran Todorović (Medicinski fakultet UB) – Etički aspekti dobrobiti oglednih životinja

 

Republika Srbija poseduje Zakon o dobrobiti životinja od 2009. godine. Međutim, veći deo stanovništva još uvek nije upoznat ne sa sadržajem Zakona, već sa značenjem termina „dobrobit“. Dobrobit može različito da se definiše: kao pokret za zaštitu životinja, kao naučna disciplina, koja proučava mehanizme obezbeđenja kvaliteta života životinja u zajednici sa čovekom kao njihovim korisnikom i kao stanje organizma životinje, koje ukazuje na stepen do kojeg se životinja prilagođava uslovima života, koje je za nju obezbedio čovek koji je iskorišćava kao i na način na koji se prilagođava tim uslovima. Dobrobit životinja nije ljubav prema životinjama. Dobrobit životinja je sveobuhvatan i najkompleksniji način očuvanja fizičke, psihičke i genetske celovitosti samih životinja i čoveka kao krajnjeg korisnika svih blagodeti koje mu životinje pružaju za sopstveni život. Ako je etički opravdano koristiti životinje, onda one treba da se koriste na način na koji im se ne nanose neprijatna telesna i emocionalna iskustva, koja štete samim životinjama, a koja mogu da budu štetna i za čoveka bilo da se radi o životinjama koje služe za proizvodnju namirnica za čoveka, za pronalaženje i ispitivanje lekova, za sport, razonodu ili zabavu.

O Bioetičkom društvu Srbije
Početkom aprila 2008. godine, sa sedištem na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, osnovano je Bioetičko društvo Srbije. Cilj Društva je prevashodno da podstiče i razvija bioetiku, bioetičku edukaciju i bioetička istraživanja. (…) Osnivači Bioetičkog društva Srbije su brojni istraživači i eksperti iz prirodnonaučnih, društvenonaučnih i humanističkih disciplina, čija su intelektualna interesovanja poslednjih godina fokusirana na najrazličitije segmente bioetike – veoma popularnog intelektualnog projekta koji u sebe uključuje velik broj disciplina, a u cilju uspostavljanja jednog novog teorijskog i praktičnog tretiranja biosa, to jest celokupnog sveta života. Osim što je osnivanjem Bioetičkog društva Srbije započelo formiranje svojevrsne bioetičke arene Srbije, na ovaj način se otvara i mogućnost buduće saradnje i “umrežavanja” novoosnovanog Društva sa brojnim sličnim regionalnim organizacijama u cilju teorijskog i praktičnog angažmana na bioetičkom (re)konstruisanju čoveka i njegovog sveta.

Podatke o Bioetičkom društvu Srbije možete naći na sajtu: http://www.mfub.bg.ac.rs/sr/centri/bds/index.dot?host_id=6023

Bioetika (iz Vikipedije, slobodne encikopedije)
Bioetika je poznata i kao biomedicinska etika. U pitanju je analiza i studija pravnih, moralnih, socijalnih i etničkih razmatranja koja uključuju i biološke i medicinske nauke. Teme od posebnog interesovanja uključuju genetski inženjering, reproduktivnu psihologiju, reproduktivne tehnologije, upotrebu i zloupotrebu medicinskih tretmana, samoubistvo i prava pacijenta.
Više podataka o Bioetici možete naći na http://en.wikipedia.org/wiki/Bioethics

Komentari