POZIV za podnošenje ponuda u postupku nabavke male vrednosti za javnu nabavku usluga ofsetne i digitalne štampe za potrebe programa DOB-a

Dom omladine Beograda objavljuje POZIV za podnošenje ponuda u postupku nabavke male vrednosti za javnu nabavku usluga ofsetne i digitalne štampe za potrebe programa DOB-a (JN br. 1.2.4./2015., oznaka iz ORN-a 22900000-9 “razni štampani materijal”).

Rok za podnošenje ponuda je 17.08.2015. godine do 12,00 časova a javno otvaranje ponuda će biti istog dana u 12,30 časova u prostorijama DOB-a (IV sprat, soba za sastanke).

Javni poziv je pored ove objave na veb stranici DOB-a, u skladu sa Zakonom, objavljen na Portalu javnih nabavki (www.portal.ujn.gov.rs) zajedno sa pripadajućom konkursnom dokumentacijom koju možete besplatno preuzeti i putem niže navedenog linka:

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV

Nabavka stampe DOB – Pitanje i odgovor br.1

Komentari