Izložba “Inter(atr)akcije”

Umetnici: Milorad Mića Stajčić, Nemanja Lađić, Izvanredni Bob

Interaktivne umetničke prakse najčešće se nekritički prepoznaju i afirmišu kao svojevrsna paradigma emancipatorske, demokratične umetnosti. Ovo stanovište izvedeno je iz sada već ustaljene, i navodno neproblematične opozicije između aktivnog i pasivnog recipijenta. Prema takvom shvatanju, tradicionalni oblik recepcije podrazumeva posmatrača fiksiranog identiteta koji pasivno prima unapred definisana značenja umetničkog dela.

[…] S druge strane, koncept novog, aktivnog recipijenta ističe posmatrača kao generatora značenja, dovodeći u pitanje ideju o dovršenom i zatvorenom delu. Omogućavajući „novom“ posmatraču neposrednu participaciju u umetničkom procesu, interaktivnost se ispostavlja kao njegov najpodesniji modalitet delovanja podstičući ga na stalnu rekreaciju sopstvenog identiteta. Progresivni društveni karakter interaktivnih umetničkih praksi tako je izveden na jednostavnoj opoziciji između aktivnog i pasivnog, oslobođenog i ideološkog, odnosno fleksibilnog i fiksiranog subjekta.

Naša namera je, između ostalog, da kroz tri video-interaktivne intervencije koje doslovno „integrišu“ posmatrača u umetnički rad čineći ga jedinim predmetom projektovanog sadržaja, preispitamo emancipatorske domete ovakve umetnosti.

 

Autori izložbe su Simona Ognjanović, Sima Kokotović i Rade Pantić


Radno vreme Galerije: utorak – subota od 12:00 do 21:00;  
nedeljom od 12:00 do 18:00; Ponedeljkom Galerija ne radi!

Komentari