Tribina: “TRANSPLANTACIJA TKIVA I ORGANA – Etički, medicinski i zakonski aspekti transplantacije tkiva i organa”

Tribina Bioetičkog društva Srbije // Govore: Prof. dr Slobodan Savić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za sudsku medicinu i Vuk Aleksić, student VI godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

 
Transplantacija tkiva i organa predstavlja veoma značajan savremeni metod lečenja, koji je za mnoge pacijente jedini terapijski put do ozdravljenja, a neretko i do očuvanja njihovog života.Iako se transplantacija uspešno primenjuje već više decenija, u mnogim društvenim sredinama, uključujući i našu, još uvek postoje brojna nerešena etička, medicinska i zakonska pitanja o kojima se mora raspravljati, prvenstveno u interesu obolelih osoba zbog kojih se transplantacija i radi.
 
Jedan od problema u slučajevima kadaverične transplantacije vezan je za utvrđivanje smrti kod osoba koje su potencijalni donori organa, što je u savremenim medicinskim i pravnim sistemima precizno zakonski regulisano, ali i pored toga mnogi izbegavaju da postanu donori organa i tkiva upravo iz straha da njihova smrt ne bude prevremeno dijagnostikovana kako bi se od njih što pre uzeo materijal za presađivanje. Drugi problem odnosi se na zakonsku materiju kojom se preciziraju načela postupka i organizacija obavljanja poslova transplantacije, kao i uslovi za uzimanje organa i tkiva od živih davalaca i umrlih lica. U okviru ovog problema svakako je izuzetno značajno kako da se na najoptimalniji način reguliše donorstvo, imajući u vidu da je doniranje, kao jedan od važnih puteva za pribavljanje dovoljnog broja organa u skladu sa postojećim potrebama, u našoj zemlji još uvek na mnogo nižem nivou u odnosu na druge društvene sredine. U celom svetu veoma je aktuelan i problem nezakonitog pribavljanja organa za transplantaciju, odnosno trgovina organima, koja sa sobom donosi mogućnost zarade velikih novčanih suma s jedne strane, ali s druge strane predstavlja direktno ugrožavajući faktor po zdravlje i život onih od kojih se organi ilegalno uzimaju. Ne očekujući da jedna tribina može da reši sve prethodno navedene dileme, smatramo da ipak može da ukaže na to kakvo je aktuelno stanje u vezi sa transplantacijom kod nas, koji su problemi najaktuelniji i koji su mogući putevi njihovog praktičnog rešavanja.

Prof. dr Slobodan Savić je redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na predmetu Sudska medicina (Institut za sudsku medicinu) i profesor na predmetu Pravna medicina na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od aprila 1995. godine do juna 1997. godine proveo je dve godine na stručnom usavršavanju na Odeljenju za sudsku medicinu Univerziteta u Lundu u Švedskoj.
Odlukom ministra Ministarstva pravde Republike Srbije 1999. godine upisan je u registar stalnih sudskih veštaka za oblast Sudska medicina, a odlukom ministra pravde Republike Srbije od 06.07.2011. godine, ponovo je imenovan za sudskog veštaka za oblast medicina – uža specijalnost: sudska medicina. Od 2000. do 2004. godine obavljao je dužnost šefa Katedre za sudsku medicinu. Od početka odvijanja nastave iz sudske medicine na engleskom jeziku, od 2000. godine, kontinuirano obavlja dužnost rukovodioca nastave na predmetu Sudska medicina. Odlukom Vlade Republike Srbije od 15.11.2007. godine imenovan je za člana i predsednika Etičkog odbora Srbije sa mandatom od pet godina. U novembru 2009. godine izabran je za predsednika Viktimološkog društva Srbije, a u aprilu 2012. godine za predsednika Etičkog odbora ovog društva. U aprilu 2012. godine imenovan je začlana Saveta zaštitnika građana Republike Srbije i člana Saveta Vojnomedicinske akademije u Beogradu. Od 2009. do 2012. godine prof. dr Savić je obavljao dužnost prodekana za redovnu nastavu na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Do sada je kao autor i koautor publikovao više od 190 naslova, u okviru radova u međunarodnim i domaćim časopisima, zbornicima međunarodnih i domaćih kongresa, udžbenicima, knjigama i monografijama. Poseduje aktivno znanje engleskog i švedskog jezika.
Vuk Aleksić je apsolvent Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, redovni demonstrator naKatedri za histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu u toku četiri školske godine, demonstrator volonter na Katedri zapatologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu utoku jedne školske godine i istraživač-saradnik na projektu Klinike za neurologiju, pod rukovodstvom prof. dr Nadežde Šternić pod nazivom: “Depresija izazvana vaskularnim bolestima mozga: primena neurovizulizacionih metoda u prevenciji, ranom otkrivanju i lečenju”. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu Vuk Aleksić obavlja sledeće dužnosti: predsednik Odbora zameđunarodnu saradnju, član Studentskog parlamenta, članKomisije za udžbenike, članNaučno-nastavnog veća i član Saveta. Član je Bioetičkog društva Srbije i Komiteta znanja Srbije“ – KoznaS, u kojem je predsednik ogranka za medicinske nauke. Član je Astronomskog društva “Ruđer Bošković”. Vuk Aleksić jedobitnik brojnih nagrada i priznanja tokom svog školovanja, a kao student jedobitnik nagrade Medicinskog fakulteta Univerziteta uBeogradu (Prof. dr Živojin Sudarov) za postignut uspeh u toku studija na Medicinskom fakultetu. Aktivno učestvuje uradu brojnih domaćih i inostranih simpozijuma i kurseva, a do sada je kao koautor publikovao 13 radova ijednu monografiju.

 

O Bioetičkom društvu Srbije
Početkom aprila 2008. godine, sa sedištem na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, osnovano je Bioetičko društvo Srbije. Cilj Društva je prevashodno da podstiče i razvija bioetiku, bioetičku edukaciju i bioetička istraživanja. (…) Osnivači Bioetičkog društva Srbije su brojni istraživači i eksperti iz prirodnonaučnih, društvenonaučnih i humanističkih disciplina, čija su intelektualna interesovanja poslednjih godina fokusirana na najrazličitije segmente bioetike – veoma popularnog intelektualnog projekta koji u sebe uključuje velik broj disciplina, a u cilju uspostavljanja jednog novog teorijskog i praktičnog tretiranja biosa, to jest celokupnog sveta života. Osim što je osnivanjem Bioetičkog društva Srbije započelo formiranje svojevrsne bioetičke arene Srbije, na ovaj način se otvara i mogućnost buduće saradnje i “umrežavanja” novoosnovanog Društva sa brojnim sličnim regionalnim organizacijama u cilju teorijskog i praktičnog angažmana na bioetičkom (re)konstruisanju čoveka i njegovog sveta.
Podatke o Bioetičkom društvu Srbije možete naći na sajtu: http://www.mfub.bg.ac.rs/sr/centri/bds/index.dot?host_id=6023

Bioetika (iz Vikipedije, slobodne enciklopedije)
Bioetika je poznata i kao biomedicinska etika. U pitanju je analiza i studija pravnih, moralnih, socijalnih i etničkih razmatranja koja uključuju i biološke i medicinske nauke. Teme od posebnog interesovanja uključuju genetski inženjering, reproduktivnu psihologiju, reproduktivne tehnologije, upotrebu i zloupotrebu medicinskih  tretmana, samoubistvo i prava pacijenta.

Više podataka o Bioetici možete naći na http://en.wikipedia.org/wiki/Bioethics

Komentari