Tribina: “Koliko studenti znaju o svom zdravlju?”

Tribina Bioetičkog društva Srbije

Organizator i moderator skupa: prof. dr Zoran Todorović, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Predavači: SAŠA RAJŠIĆ, dr MILA PAUNIĆ i MIHAIL BAŠA.

Predavači:

SAŠA RAJŠIĆ, student VI godine Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, Predsednik Komiteta za međunarodnu saradnju studenata medicine – Srbija(IFMSA-Serbia). – Koliko mladi razmišljaju o svom zdravlju?

dr MILA PAUNIĆ, ekspert u oblasti zdravlja mladih i HIV/AIDs-a, Beograd – Dobrovoljno, poverljivo savetovanje i testiranje na HIV;

MIHAIL BAŠA, student V godine Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu – Stavovi i informisanost studenata o bezbednosti lekova. Tribina je posvećena zdravstvenoj zaštiti studentske populacije;

Učestvuju predavači sa Medicinskog fakulteta i eksperti u oblasti zdravlja mladih i HIV/AIDS-a. Studentska populacija izložena je brojnim rizicima, kada je zdravlje u pitanju. Reforme nastavnog procesa koje pred studente postavljaju ogromne zahteve, tempo rada i preopterećenost obavezama na i van fakulteta, ekonomska kriza koja ostavlja trag na dostupnost studija, odnosno mogućnost studiranja, odvojen život od porodice i izloženost novim rizicima kao što su polno prenosive bolesti predstavljaju samo neke od faktora koji mogu da utiču na zdravlje ove dragocene populacije. Posebno, predavači će posvetiti pažnju i studentima kao vulnerabilnoj grupi u svetlu savremene integrativne bioetike, njihovom shvatanju odnosa lekar-pacijent i stavovima prema zašititi i unapređenju zdravlja. Značaj ove teme ogleda se u tome što se među današnjim studentima nalaze i budući zdravstveni radnici, pa će rešavanje problema o kojima se na tribini govori biti od vitalnog značaja za zdravlje našeg društva u celini.

 

O Bioetičkom društvu Srbije
Početkom aprila 2008. godine, sa sedištem na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, osnovano je Bioetičko društvo Srbije. Cilj Društva je prevashodno da podstiče i razvija bioetiku, bioetičku edukaciju i bioetička istraživanja. (…) Osnivači Bioetičkog društva Srbije su brojni istraživači i eksperti iz prirodnonaučnih, društvenonaučnih i humanističkih disciplina, čija su intelektualna interesovanja poslednjih godina fokusirana na najrazličitije segmente bioetike – veoma popularnog intelektualnog projekta koji u sebe uključuje velik broj disciplina, a u cilju uspostavljanja jednog novog teorijskog i praktičnog tretiranja biosa, to jest celokupnog sveta života. Osim što je osnivanjem Bioetičkog društva Srbije započelo formiranje svojevrsne bioetičke arene Srbije, na ovaj način se otvara i mogućnost buduće saradnje i “umrežavanja” novoosnovanog Društva sa brojnim sličnim regionalnim organizacijama u cilju teorijskog i praktičnog angažmana na bioetičkom (re)konstruisanju čoveka i njegovog sveta.
Podatke o Bioetičkom društvu Srbije možete naći na sajtu: http://www.mfub.bg.ac.rs/sr/centri/bds/index.dot?host_id=6023

Bioetika (iz Vikipedije, slobodne encikopedije)
Bioetika je poznata i kao biomedicinska etika. U pitanju je analiza i studija pravnih, moralnih, socijalnih i etničkih razmatranja koja uključuju i biološke i medicinske nauke. Teme od posebnog interesovanja uključuju genetski inženjering, reproduktivnu psihologiju, reproduktivne tehnologije, upotrebu i zloupotrebu medicinskih  tretmana, samoubistvo i prava pacijenta.

Komentari