Tribina: Jugoslavija u Hladnom ratu

Ciklus tribina: JUGOSLAVIJA U OČIMA MLADIH ISTRAŽIVAČA

Organizacija: Centar za jugoslovenske studije (Cejus) i Dom omladine Beograda

Učestvuju: Natalija Dimić Lompar i Sanja Radović.

Vili Brant i Tito, iz arhive Cejusa

Uloga Jugoslavije u Hladnom ratu neretko se sagledava kroz ustaljene stereotipe: mitologizaciji su podložni kako „istorijsko ne“ Staljinu, kreiranje politike „između Istoka i Zapada“, tako i osnivanje Pokreta nesvrstanih. Ocene domašaja i uspešnosti jugoslovenske spoljne politike takođe se kreću od precenjivanja do potpunog potcenjivanja. Studije Hladnog rata sve više dobijaju na značaju u sagledavanju globalne istorije XX veka, a ovome se priključuju i naučnice Natalija Dimić Lompar i Sanja Radović, kojе svoja istraživanja temelje na proučavanju odnosa socijalističke Jugoslavije i Istočne i Zapadne Nemačke, odnosno Kine. Na ovoj tribini Dimić Lompar i Radović, iz rakursa svojih istraživanja, pokušaće da daju odgovore na neka od ključnih pitanja kada govorimo o Jugoslaviji u Hladnom ratu: Kakva je bila funkcija Jugoslavije u Hladnom ratu i koliko je uticaja imala na međunarodnoj sceni? U kojoj je meri spolјna politika socijalističke Jugoslavije bila vođena realpolitičkim, a u kojoj ideološkim motivima? Da li se
jugoslovenska spolјna politika može razumeti samo kao politika „između Istoka i Zapada“ i na koji način se mirilo pripadanje socijalističkom svetu i nepripadanje Istočnom bloku? Kako se jugoslovenska spolјna politika odražavala na unutrašnjepolitičkom planu i koji su odjeci ove politike danas?

 

Natalija Dimić Lompar rođena je 1991. u Beogradu. Osnovne i master studije istorije završila je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Početkom septembra 2023. doktorirala je na Odseku za istoriju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu sa temom „Podelјena Nemačka i Jugoslavija (1945–1966): politički odnosi u Hladnom ratu“. Zaposlena je u Institutu za noviju istoriju Srbije. Oblasti njenog istraživačkog interesovanja obuhvataju istoriju socijalističke Jugoslavije, jugoslovenske spolјne politike, istoriju Hladnog rata i nemačko-jugoslovenskih odnosa u XX veku.

Sanja Radović, istoričarka i doktorantkinja na Filozofskom fakultetu u Beogradu, bavi se jugoslovenskom spoljnom politikom i posebno odnosima Jugoslavije i Kine u doba Hladnog rata, što je i tema njene doktorske disertacije.

Komentari