Tribina: IZAZOVI U IMUNIZACIJI U SRBIJI DANAS

Tribina Bioetičkog društva Srbije

Govore: Mr sc med. dr  Milena Kanazir – „Rezultati sprovođenja imunizacije u Srbiji“  i dr Goranka Lončarević – „Novine u budućem programu imunizacije u Srbiji“

Rezultati sprovođenja imunizacije u Srbiji – Mr sc med. dr  Milena Kanazir
Specijalista epidemiologije, zaposlena u Odeljenju za nadzor nad vakcinama preventabilnim bolestima i imunizaciju IJZ Srbije, nacionalni koordinator za nadzor nad akutnom flakcidnom paralizom i član Nacionalnog koordinacionog komiteta za održavanje  statusa zemlje bez poliomijlitisa. Učestvovala kao predavač na više seminara i KME vezanih za oblast imunizacije i nadzora nad vakcinama preventabilnim bolestima. Autor i koautor više radova u domaćim i stranim časopisima. Magistrirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu  i  radi na doktorskoj tezi u oblasti  epidemiologije.   
Imunizacija je jedna od najefektivnijih i najefikasnijih mera primarne prevencije. Širenje infekcije u populaciji sprečava se samo ako je veliki procenat članova te populacije imun (visok kolektivni imunitet) tako da se korist od imunizacije ne odnosi samo na vakcinisane osobe već se proteže na zajednicu u celini. Efektivnost vakcinacije meri se praćenjem obuhvata vakcinacijom i kretanja incidencije tog oboljenja, upoređivanjem rizika obolevanja vakcinisanih i nevakcinisanih osoba, izračunavanjem stopa incidencije oboljenja za nevakcinisane i vakcinisane, sagledavanjem učestalosti i težine kliničke slike kod vakcinisanih u odnosu na nevakcinisane osobe. U prezentaciji će biti izneti rezultati u sprovođenju imunizacije u Srbiji, kao i izazovi i dileme sa kojima se susrećemo danas.

 
Novine u budućem programu imunizacije u Srbiji – dr Goranka Lončarević
Specijalista epidemiologije,  šef Odeljenja za nadzor nad vakcinama preventabilnim bolestima i imunizaciju IJZ Srbije, nacionalni koordinator za  imunizaciju i održavanje statusa zemlje bez  poliomijelitisa  i  član  Nacionalnog koordinacionog komiteta za održavanje  statusa zemlje bez poliomijelitisa. Radila na nekoliko projekata Unicefa i SZO u oblasti imunizacije.  Učestvovala kao predavač na više seminara i KME vezanih za oblast imunizacije i nadzora nad vakcinama preventabilnim bolestima. Autor i koautor više radova u domaćim i stranim časopisima, kao i monografija. Član radnih grupa i republičkih stručnih komisija MZ.  Na doktorskim akademskim studijama iz epidemiologije na Medicinskom fakultetu  Univerziteta u Beogradu.

Donošenjem novog Zakoan o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti sprovodiće se obavezna i preporučena imunizacija lica određenog uzrasta, lica izloženih određenim zaraznim bolestima, lica u posebnom riziku, lica zaposlenih u zdravstvenim ustanovama, lica po kliničkim indikacijama  itd.  Novi kalendar imunizacije, uslovljen  je varijacijama vezanim za aktuelnu epidemiološku situaciju, socijalno-ekonomsku razvijenost, sistem organizacije zdravstvene službe i kulturološke prilike i biće sastavni deo Programa  imunizacije, koji će se donositi za period od 3 godine i kojim će biti obezbeđeni preduslovi za pravovremeno i kontinuirano snabdevanje potrebnim vakcinama u cilju dostizanja i održavanja obuhvata od najmanje 95% vakcinama iz obaveznog programa, u skladu i s novom Uredbom o programu zdravstvene zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, kako bi dostigli i održali zacrtane ciljeve.

Komentari