Tribina: EKONOMSKO OSNAŽIVANJE ŽENA

Ciklus: ROD I LEVICA 2

Učesnice: Rada Gujaničić – Ženski centar, Užice; Nadežda Budimirović  – Udruženje žena Peščanik, Kruševac i Bojana Minović – Udruženje Fenomena, Kraljevo

U okviru druge teme ciklusa “ROD I LEVICA – EKONOMSKO OSNAŽIVANJE ŽENA” govorićemo o različitim programima, radionicama i predavanjima o socio-ekonomskom osnaživanju žena koji su rađeni i koji se jos uvek sprovode, položaju nezaposlenih žena, žena iz ruralne sredine, kao i o zadrugama i drugim formalnim i nefromalnim oblicima udruživanja žena.

Dom omladine Beograda i Ženski informaciono dokumentacioni trening centar (Ženski INDOK centar) uz podršku Fondacije „Roza Luksemburg“ nastavljaju ciklus predavanja/diskusija na temu ROD I LEVICA.

Cilj projekta ROD I LEVICA je emancipacija kroz edukaciju i otvaranje prostora za kritičko mišljenje i preispitivanje opusa socijalnih pokreta sa posebnim osvrtom na feminizam na prostorima bivše Jugoslavije. Tema roda i levice zapostavljena je i obojena mnogim predrasudama i zato predstavlja izazov, izvor inspiracije i nadamo se zanimljiv podstrek za sve aktiviste/aktiviskinje, studente/studentkinje, istraživače/ istraživačice, kao i sve one kojima je bavljenje alternativnim politikama zadovoljstvo i oblast interesovanja. Svi su dobrodošli na našim predavanjima, koja su osmišljena tako da nakon teorijskog uvoda u specifičnu temu, ostavljaju prostor za razgovor i debatu.

Radmila Gujaničić je po profesiji pravnica i radi kao koordinatorka za ekonomsko osnaživanje žena Ženskog centra u Užicu. Posebne oblasti profesionalnog interesovanja su pravni i ekonomski aspekti  za kreiranje programa ekonomskog osnaživanja žena, poznavanje različitih vrsta propisa koji se odnose na pravni i finansijski aspekt poslovanja pravnih lica i privrednih subjekata, poznavanje knjigovodstvenih poslova  i poslova iz domena finansijske operative. Njen rad se direktno odnosi na kreiranje programa za zapošljavanje žena (žene iz kategorije teško zapošljivih lica) koje uključuje različite vrste znanja i praćenje društvenih i političkih trendova kao i praćenje trendova u zapošljavanju, kombinovanje sa sredstvima donatora kroz konkurse i sredstva NSZ kroz programe aktivnih mera zapošljavanja.

Ženski centar Užice  je ženska nevladina organizacija  osnovana 1998. godine. Grupa je počela sa neformalnim radom februara 1997. Rezultat je inicijative 15 žena čiji je cilj bio da se u lokalnoj sredini progovori o realnom položaju žena, njihovim ženskim ljudskim pravima, sposobnostima, da se ojača žensko samopouzdanje, da se žene aktiviraju u ostvarivanju sopstvenih prava i u ekonomskom osnaživanju. Misija  Ženskog centra Užice je poboljšanje kvaliteta života žena ostvarivanjem ženskih ljudskih prava i njihovom samorealizacijom. Osnovni cilj organizacije je unapređivanje položaja i kvaliteta života svih žena.

Nadežda Budimović rođena je 1958. godine u Kruševcu, diplomirala žurnalistiku na FPN  u Beogradu, radi kao urednica kruševačkog nedeljnika GRAD. Feministkinja je, aktivistkinja Udruženja žena Peščanik, trenerica na programu „Žene to mogu u medijima“, trenutno asistentkinja na projektu „Ženski informativno edukativni centar“ koji Peščanik realizuje uz podršku švedske donatorske organizacije Kvinna til Kvinna, kao saradnica učestvovala je i u realizaciji projekta „Urodnjavanje politike zapošljavanja grada Kruševca“, realizovanog od maja 2011. do jula 2012. godine uz podršku UN WOMAN.

Udruženje žena Peščanik osnovano je marta 2000-te u Kruševcu. Misija: Udruženje žena Peščanik je ženska nevladina organizacija koja se zalaže za ravnopravnost žena i muškaraca u kući na poslu i u javnom životu. Aktivnosti: seminari, radionice, tribine, ulične akcije, kampanje, feministička biblioteka, kursevi engleskog jezika, istraživanja, izrada dokumenata, publikacija,
letaka i brošura o položaju žena.

Bojana Minović Bojana Minović je aktivistkinja u Udruženju Fenomena poslednjih 6 godina. Kroz projekte koji se tiču ekonomskog osnaživanja žena se upoznala sa položajem žena na tržištu rada, kao i  poteškoćama s kojima se nose žene koje su odlučile da se bave biznisom. Radila je na programima gde je obučavala žene da koriste računare i internet i da stiču bazična ili napredna IT znanja i veštine u zavisnosti od njihovi potreba, kao i korišćenje tehnologije za poboljšanje konkurentnosti na tržištu rada.

*Fenomena je udruženje građanki i građana koje se bavi zaštitom prava žena u Kraljevu. Misija ove organizacije je poboljšanje kvaliteta života žena kroz različite edukativne programe. Nekada se problemu nasilja u porodici nije pridavala prevelika pažnja, ali zahvaljujući napornom radu aktivista, sada svaka žena, koja živi u strahu od nasilja, može da potraži fizičku zaštitu i psihološku pomoć. Udruženje građanki i građana Fenomena u IKT centru organizuje i brojne obuke. Članice Fenomene kažu da su uspele da ostvare saradnju sa državnim institucijama poput Centra za socijalni rad i Nacionalne službe za zapošljavanje, ali da građani i građanke u Kraljevu još uvek imaju podeljene stavove oko uloge Fenomene u lokalnoj zajednici

Komentari