Tribina: DREVNOST, SAVREMENOST, SVEVREMENOST – Biblija, legenda i i mit kao podtekst u savremenom slikarstvu

Ciklus tribina: Religija i kultura

Učestvuju: dr Oliver Tomić, istoričar umetnosti i Jasna Opavski, likovna umetnica
Moderator: ma Jovan Blagojević

Tokom značajnog dela Srednjeg veka biblijski, i uopšteno hrišćanski, motivi dominirali su u slikarstvu koje je pre svega bilo povezano sa dominatnim hrišćanskim verovanjem. Na neki način slikarstvo je bilo shvatano kao izraz tog verovanja. Katkad je svođeno na Bibliju za nepismene, dok mu se u drugim i drugačijim okolnostima davala suštinska, liturgijska uloga, ali – u oba slučaja – uz manje ili više jasno definisane slikarske kanone. Manje je poznato da hrišćanska likovna umetnost preuzima antičke motive (katkada i ideje) i inkorporira ih u svoj korpus dajući im novi izraz (i smisao). Sa duge strane, početak novog veka sa preporodom (renesansom) koja je bila prateći (ili možda uzročni) momenat dolazi do snažnog vraćanja antičkim, prehrišćanskim, motivima i, čak, mnoge hrišćanske (i izrazito biblijske) predstave bivaju oblikovane u duhu antičkih ideala. To, međutim, nije novo budući da se čini da je hrišćanska ikonografija veoma rano počela sa preuzimanjem prehrišćanih (paganskih) obrazaca.

Čini se da ni danas nije prestala fasciniranost koju Biblija, legenda i mit imaju kao arhetipski podtekst. Koji je razlog ovog stalnog vraćanja? Na koji način se ovi drevni motivi predstavljaju, (zlo)upotrebljavaju u savremenoj umetnosti i da li imetnik sme/treba/mora da drevni narativ jednostavno slikom predstavi ili je dozvoljeno/potrebno/poželjno da slikom predstavi novo čitanje drevnog narativa, pa i njegovu reinterpretaciju? Da li se savremena umetnost i, naravno, umetnik u savremenoh reinterpretaciji mita kao arhetipa kreće, zapravo, izneđu svetog i svetogrdnog?

Komentari