Tribina: “Da li je Armagedon alternativa moralnom poboljšanju?”

Tribina Bioetičkog društva Srbije

Govori:  prof. dr. Vojin Rakić,  naučni savetnik, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd

Eudajmonistički delatnici moraju da ostvare prevlast u čovečanstvu ukoliko ono ozbiljno želi da smanji verovatnoću samouništenja. Da bi se to postiglo, čovečanstvo treba da bude moralno poboljšano.  
Moralno i kognitivno poboljšanje bi valjalo kombinovati na takav način da svako kognitivno biopoboljšanje vodi moralnom poboljšanju.

O Vojinu B. Rakiću
Prof. dr Vojin B. Rakić, naučni savetnik, radi na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Direktor je Centra za bioetičke studije Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, kao i Sekcije za Srbiju UNESCO-ove katedre za bioetiku. Predsednik je Radne grupe Univerziteta u Kembridžu za bioetičku edukaciju u Srbiji.
Diplomirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, magistrirao na Fakultetu za Evropske studije Centralnog evropskog univerziteta u Pragu, kao i na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Rutgers u SAD-u. Doktorirao je na istom fakultetu 1998. godine. Od 1999. do 2001. godine bio je viši naučni saradnik i vanredni  profesor Centra za politike visokog obrazovanja na Fakultetu za javnu upravu Univerziteta Twente u Holandiji. Od 2001. do 2003. radio je kao savetnik Ujedinjenih nacija u Vladi Republike Srbije. Od 2003. radi kao profesor univerziteta. Bavi se prevashodno bioetikom i političkom filozofijom.
Objavio je više monografija na engleskom i srpskom jeziku, kao i brojne članke u međunarodnim i domaćim naučnim časopisima. Rakić rukovodi potprojektom “Bioetički aspekti: moralno prihvatljivo u biotehnološki i društveno mogućem”. Ovaj potprojekat se realizuje u okviru šireg projekta “Retke bolesti: molekularna patofiziologija, dijagnostički i terapijski modaliteti i socijalni, etički i pravni aspekti”, a koji finansira Ministarstvo prosvete i nauke u projektnom ciklusu 2011-2014.

O eudajmonizmu (iz Vikidepije, slobodne eniciklopedije)
http://hr.wikipedia.org/wiki/Eudajmonizam

O Bioetičkom društvu Srbije
Početkom aprila 2008. godine, sa sedištem na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, osnovano je Bioetičko društvo Srbije. Cilj Društva je prevashodno da podstiče i razvija bioetiku, bioetičku edukaciju i bioetička istraživanja. (…) Osnivači Bioetičkog društva Srbije su brojni istraživači i eksperti iz prirodnonaučnih, društvenonaučnih i humanističkih disciplina, čija su intelektualna interesovanja poslednjih godina fokusirana na najrazličitije segmente bioetike – veoma popularnog intelektualnog projekta koji u sebe uključuje velik broj disciplina, a u cilju uspostavljanja jednog novog teorijskog i praktičnog tretiranja biosa, to jest celokupnog sveta života. Osim što je osnivanjem Bioetičkog društva Srbije započelo formiranje svojevrsne bioetičke arene Srbije, na ovaj način se otvara i mogućnost buduće saradnje i “umrežavanja” novoosnovanog Društva sa brojnim sličnim regionalnim organizacijama u cilju teorijskog i praktičnog angažmana na bioetičkom (re)konstruisanju čoveka i njegovog sveta.
Podatke o Bioetičkom društvu Srbije možete naći na sajtu: http://www.mfub.bg.ac.rs/sr/centri/bds/index.dot?host_id=6023

Bioetika (iz Vikipedije, slobodne enciklopedije)
Bioetika je poznata i kao biomedicinska etika. U pitanju je analiza i studija pravnih, moralnih, socijalnih i etničkih razmatranja koja uključuju i biološke i medicinske nauke. Teme od posebnog interesovanja uključuju genetski inženjering, reproduktivnu psihologiju, reproduktivne tehnologije, upotrebu i zloupotrebu medicinskih  tretmana, samoubistvo i prava pacijenta.

Više podataka o Bioetici možete naći na http://en.wikipedia.org/wiki/Bioethics

Komentari