Tribina: BIOETIČKI POGLED NA PROSTITUCIJU

Tribina Bioetičkog društva Srbije
Govori: dr Danijela (Vujica) Tiosavljević

Prostitucija je iznajmljivanje, za novac ili neku drugu korist, svoga tela drugim licima da na njemu zadovoljavaju polni nagon. Smatrana je “najstarijim zanatom” na svetu, socijalnom činjenicom, izrazom položaja žene u društvu, delikventnim ponašanjem, “fenomenom” koji je, od uvek, duboko zalazio u gotovo svaku poru društva.

Zato je postitucija oduvek i bila predmet promišljanja i proučavanja od strane mnogih naučnih i ostalih disciplina. U svom izlaganju ćemo napraviti bioetički pregled nekih od, nekada i sada, prisutnih stavova o prostituciji i ukazati na prostituciju kao na novu medicinsku situaciju.

 

Dr Danijela (Vujica) Tiosavljević rođena je 1973. godine u Novom Pazaru gde je završila osnovnu i srednnju školu kao nosilac Vukove diplome i jedan od đaka generacije. Medicinski fakultet u Beogradu je završila jula 1999. godine, sa prosečnom ocenom 9,57 .Poslediplomske studije iz psihijatrije je završila na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Magistarsku tezu pod nazivom »Adaptivne funkcije ega i seksualnost žena koje se bave prostitucijom« javno je odbranila 24. oktobra 2008. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom »Dimenzije ličnosti po Ajzenku i nivo zrelosti žena koje se bave prostitucijom« javno je odbranila jula 2016. god.

Zaposlena je od 2010. godine, u zvanju asistenta za užu naučnu oblast Medicina i društvo, na Katedri humanističkih nauka Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Izabrana je 9. maja 2017.godine u zvanje docenta na Univerzitetu u Beogradu – Medicinski fakultet, za užu naučnu oblast medicina i društvo. Učestvuje u obavljanju nastave na engleskom jeziku počev od 2014.godine. Učestvuje u obavljanju nastave u okviru osnovnih akademskih studija-Sestrinstvo, kao i postdiplomskih studija, master studije-Neuroetika, počev od 2014.godine. Tokom školske 2016/7. god je učestvovala kao predavač u obavljanju nastave u okviru doktorskih akademskih studija, iz obaveznog predmeta – Istraživačka etika.

Zaposlena je od 2000. godine u Klinici za psihijatriju KCS, prvo kao lekar na specijalizaciji, potom kao lekar specijalista psihijatrije. Dr Danijela Tiosavljević se tokom rada na Klinici za psihijatriju KCS edukovala za primenu bihejvioralno-kognitivnih terpijskih metoda u lečenju: seksualnih poremećaja, anksioznih poremećaja i socijalnih fobija.

Autor je i koautor brojnih radova prezentovanih na skupovima u zemlji i inostranstvu. Autor je poglavlja u knjizi: Normalno i poremeceno polno ponasanje, Megraf, Beograd, 2003.god., kao i u elektronskoj verziji zbornika namenjenog poslediplomskom usavršavanju lekara, master – neuroetika: Neuroetika, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, CIBID, 2017.godine.

Tokom 2002. godine, kao član WAYPT, Danijela je nagradjena sa Fellowship Award (WPA, World Congress, Yokochama, Japan, 2002). Učesnik je i mnogih drugih internacionalnih kongresa i simpozijuma. Bila je, 2003. godine, član organizacionog odbora stručnog simpozijuma Instituta za psihijatriju, Beograd, Srbija. Godine 2002. bila je član glavnog odbora Internacionalnog bioetičkog društva. Danijela je 2001. godine bila predavač u Internacionalnom kampu: Edukacija edukatora (zavisnost od supstanci, Zlatibor, Srbija).

Dr. Danijela Tiosavljević je bila aktivni učesnik (vođa workshopa) na Zurich Intensive Bioethics Curse, Zurich, Switzerland, 13-15. november, 2015, University Hospital Zurich, University of Zurich.

Član je komisije za polaganje diplomskih ispita na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Član je Naučno-nastavnog veća i Naučnog veća Medicinskog fakulteta u Beogradu. Član je komisije za praćenje naučnoistraživačkog razvoja (NIR) Medicinskog fakulteta u Beogradu. Počev od 2011.godine je član tela za procenu podobnosti primalaca i davalaca bubrega u sklopu pripreme za živu transplantaciju bubrega, KZP, KCS. Član je Bioetičkog društva Srbije i RLK Srbije. Od 2014.godine član je Medjunarodnog Foruma Predavača UNESCO (IFT- the International forum of Teachers of the UNESCO Chair in Bioethics).

Govori engleski i francuski jezik.

Uža naučna oblast: medicinska etika, bioetika, psihijatrija-nepsihotični poremećaji, seksologija.

Komentari