Seminar: Novi pogled na marketinška istraživanja

Organizacija: PARTNER Research Solutions

Ponašanje potrošača se ubrzano menja. Novo „čitanje“ potreba i očekivanja, ali i novo „čitanje“ kanala i metoda komuniciranja, danas su najveći izazov za industriju marketinških istraživanja. Istraživanja, na koja smo navikli proteklih godina, nisu više dovoljna za kreiranje marketinških akcija.

Eksploratorna istraživanja na manjem uzorku, kombinacije kvantitativnih i kvalitativnih tehnika, novi kvalitativni metodi, novi, osetljiviji instrumenti za merenje potencijala medija, novi pristup tumačenju istraživačkih rezultata i njihovo integrisanje u poslovne odluke, odraz su novog vremena i novih očekivanja od marketinških istraživača.

Zahtevu novog vremena lakše se prilagođavaju specijalizovane istraživačke agencije, koje kreativnije pristupaju analizi potrošača i tržišnog ambijenta, fokusiraju se na releventnost (upotrebljivost) istraživačkih nalaza, umesto gomilanja detalja, i prihvataju odgovornost za odluke koje se na osnovu istraživanja donose.

 

Šta je to istraživanje tržišnog potencijala
Kako se na osnovu istraživanja može doneti odluka o ulasku u investiciju
Miroslav Šutić
ESOMAR Representative
Co-founder
/ Direktor, Partner Research Solutions

 

Mesto istraživanja tržišta u svetu koji ubrzano usvaja Big Data pristup
Studija, sprovedena u 13 zemalja sveta na uzorku od preko 25.000 ljudi, daje odgovore na sledeća pitanja:
– kako se integrišu veliki podaci sa podacima dobijenim kroz online anketu
– kako se implementiraju inovativni pristupi segmentacije (zašto je klaster segmentacija prevazidjena)
– kako se implementiraju inovativni pristupi analize velikog broja tekstualnih odgovora

Mike Popesku, PhD CMRS
Founder & CEO, Genuine Market Research, Great Britain, ESOMAR Corporate Member

 

Od „Kvalitativno? Pa šta?!“, do „Kvalitativno. Da!“- put kojim se sve češće ide
Novi argumenti za racionalni pristup u razumevanju iracionalnog
Tamara Ilić Petrović

Direktor, Vivid Qualitative Research

Izazovi koji donose novi načini konzumacije ATL medija i tehnike prikupljanja podataka
Marko Lazović

Research Director, Pro Pozitiv

Ima li u Srbiji Millennials-a? – nova komunikaciona paradigma
Ekskluzivni rezultati istrživanja i kreativna komunikacija sa generacijom Y
Miloje Sekulić

Co-founder / e-PR manager, Homepage
Narcis Selimić
Co-founder / Pomoćnik direktora, Partner Research Solutions

Komentari