Promocija knjige “Priroda, duša i sreća: temelji epikurejske etike” dr Ivana Nišavića

Govore: prof. dr Mašan Bogdanovski (Filozofski fakultet Beograd), doc. dr Aleksandar Dobrijević (Filozofski fakultet Beograd), dr Tamara Plećaš, naučna saradnica (Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd), dr Predrag Krstić, viši naučni saradnik (Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd), doc. dr Aleksandar Ostojić, asistent (Ekonomski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu), dr Ivan Nišavić, naučni saradnik (Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd) – autor. Moderatorka: Aleksandra Knežević, istraživačica pripravnica (Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd).

Glavna nit knjige je vođena epikurejskom filozofijom čiji se različiti aspekti tumače dvojako: u skladu sa tadašnjim ali i savremenijim pristupima nauci o prirodi (fizici), epistemologiji (teoriji saznanja) i odnosu duha i tijela. Cilj je bio da se istakne prožimanje teorijskih i praktičnih strana Epikurove filozofije, kao i da se pokaže njen značaj za svakog čoveka, bez obzira na životnu dob, društveni status ili bilo koje preferencije.

Komentari