Predavanje: ZVUCI IZ SVEMIRA

Prateći program izložbe “ZVUCI KOSMOSA” Ivana Bona 
Predavač: Edi Bon, Astronomska opservatorija u Beogradu

U ovom predavanju biće reči o tome na koji načim mi možemo osluškivati svemir, kao i o scilacijama koje do nas stižu iz svemira, noseći informaciju o oscilacijama unutar tih sistema i objekta. 

Pored toga što se radio antene mogu koristiti za osluškivanje kosmosa, kao i objekata u svemuru (kompaktne zvezde, dvojni i višestruki sistemi na bliskom rastojanju, orbitirajuće planete)   takođe, i prikupljeni podaci mogu da se pretvore u zvuk, jer su u osnovi svih tih pojava oscilacije. Metode zasnovane na analiziranju oscilacija koje potiču iz svemira pružaju naučnicima velike mogućnosti u proučavanju fizičkih procesa koji se tamo odigravaju.

Komentari