Javni konkurs za izbor direktora Ustanove kulturno obrazovnih delatnosti „Dom omladine Beograda“, Beograd

Na osnovu člana 27. stav 1. Statuta Doma omladine Beograda  (br 03-193 od 11.03.2013.) i Odluke Upravnog odbora o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Ustanove kulturno obrazovnih delatnosti „Dom omladine Beograda”, Beograd, broj 799a od 10. jula 2014. godine DOM OMLADINE BEOGRADA oglašava JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA USTANOVE KULTURNO OBRAZOVNIH DELATNOSTI „DOM OMLADINE BEOGRADA”, BEOGRAD.

 

Podaci o Ustanovi kulturno obrazovnih delatnosti „Dom omladine Beograda”, Beograd, ul. Makedonska 22. Matični broj: 07023855, PIB: 100049621; Pretežna delatnost ustanove: 90.04 – Rad umetničkih ustanova.

Radno mesto: Direktor  Ustanove kulturno obrazovnih delatnosti „Dom omladine Beograda”, Beograd, na period od četiri godine.

Za izbor kandidata za direktora utvrđuju se sledeći uslovi:

1) da ima stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka i umetnosti na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke stukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine;

2) da ima najmanje pet godina radnog iskustva u oblasti kulture od čega najmanje tri godine radnog staža na poslovima upravljanja organizacijama u oblasti kulture;

3) aktivno znanje engleskog  jezika;

4) da se protiv kandidata ne vodi istraga i da protiv njega nije podignuta optužnica za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti, kao i da nije osuđivan za krivična dela koja ga čine nedostojnim obavljanja dužnosti direktora;

5) državljanstvo Republike Srbije;

6) opšta zdravstvena sposobnost;

7) napredno poznavanje rada na računaru.

 

Prilikom izbora kandidata za direktora, Upravni odbor će ceniti i sledeća dopunska znanja i sposobnosti:

1) poznavanje poslovanja organizacija u oblasti delatnosti kojom se ustanova bavi i upravljanja njihovim resursima;

2) iskustvo u upravljanju sredstavima, ljudskim i ostalim resursima;

3) iskustvo u iniciranju, organizaciji i realizaciji projekata koji su u vezi sa edukativnim i društveno angažovanim projektima, multimedijalnim i intrdisciplinarnim projektima, projektima iz oblasti promocije savremenih izvođačkih i vizuelnih umetnosti i filma, kao i iskustvo u obezbeđivanju sredstava za realizaciju projekata;

 4) rezultate u animaciji i edukaciji publike, radu sa mladima (publikom i autorima) i proširenju turističke ponude Grada kulturnim i umetničkim programima i proizvodima;

 5) poznavanje novih tehnologija i njihove primene u redovnim i projektnim  aktivnostima institucija kulture;

 6) sposobnost komunikacije sa javnošću.

 

Pored  gore navedenih dopunskih znanja i sposobnosti , Upravni odbor će ceniti i da li je obrazovno-naučno ili obrazovno-umetničko polje, u okviru koga je stečeno visoko obrazovanje kandidata, primereno delatnosti ustanove za koju kandidat konkuriše za direktora, poslovima u okviru utvrđene delatnosti Doma omladine Beograda i dr.

 

Svaki kandidat koji je zainteresovan za učešće na konkursu dužan je da pisanim putem zatraži od  Doma omladine Beograda  za čijeg se direktora nominuje, opštu dokumentaciju radi učešća na konkursu.

Opšta dokumentacija obuhvata završni račun Doma omladine Beograda  sa bilansom uspeha i bilansom stanja za prethodnu godinu, finansijski i programski plan za tekuću godinu, osnivački akt Doma omladine Beograda , Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma omladine Beograda koji je u primeni, prioritete osnivača i prioritete osnivača vezane za rad Doma omladine Beograda  u periodu za koji se kandidat nominuje da ustanovom rukovodi, model ugovora o radu direktora, podatak o visini plate direktora Doma omladine Beograda .

 

 

Mesto rada: Beograd, ul. Makedonska  broj 22. 

Stručna osposobljenost, znanja i veštine ocenjuju se u izbornom postupku uvidom u dokaze koji su priloženi uz prijavu kandidata i usmenim razgovorom sa kandidatima koji ispunjavaju uslove utvrđene konkursom – koji su dostavili blagovremene i potpune prijave na konkurs.

Rok za podnošenje prijava: Rok za podnošenje prijave je 30 dana i počinje da teče od dana objavljivanja oglasa u dnevnom listu „Politika”.

Adresa na koju se podnose prijave: Prijava sa dokazima o ispunjavanju uslova podnosi se u zapečaćenoj koverti Upravnom odboru Ustanove kulturno obrazovnih delatnosti „Dom omladine Beograda“,, ul. Makedonska broj 22, 11000 Beograd sa naznakom „Za javni konkurs za izbor direktora Ustanove kulturno obrazovnih delatnosti „Dom omladine Beograda“ .

 

Konkursna prijava za izbor kandidata za direktora treba da sadrži:

1)      predlog Programa rada i razvoja Doma omladine Beograda za period od četiri  godine;

2)      overenu kopiju diplome ili uverenja o stečenoj stručnoj spremi;

3)      overenu kopiju radne knjižice ili potvrdu poslodavca;

4)      potvrdu poslodavca, overenu kopiju rešenja ili ugovora o zasnivanju radnog odnosa kojom se potvrđuje rad na projektima u oblasti kulture / u oblasti pretežne delatnosti ustanove i dr.

5)      biografiju kandidata koja mora da sadrži elemente koji dokazuju stručnost, dopunska znanja i sposobnosti koje ceni Upravni odbor, a koja su navedena u tekstu ovog konkursa , sa kratkim pregledom ostvarenih rezultata u radu;

6)      uverenje da kandidat nije pravnosnažno osuđivan;

7)      uverenje, ne starije od šest meseci, da se protiv kandidata ne vodi istraga i da protiv njega nije podignuta optužnica  za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti;

8)      uverenje o državljanstvu Republike Srbije;

9)      izvod iz matične knjige rođenih;

10)    dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (original lekarskog uverenja),

11)    izjavu kandidata da je upoznat sa opštom dokumentacijom Doma omladine Beograda,

12)   dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika i naprednom poznavanju rada na računaru.

 

Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji.

Neblagovremene i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, Upravni odbor neće razmatrati.

Lice zaduženo za obaveštenja o javnom konkursu: Aleksandar Đukić, tel: 011/3222-122, svakog radnog dana od 11 do 14.časova.

 

Komentari