Tribina: UPRAVLJANJE NEUPOTREBLJIVIM LEKOVIMA U SRBIJI

Povodom 5. juna – Svetskog dana zaštite životne sredine
Učesnici: Studenti Visoke škole strukovnih studija Beogradska politehnika i Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, nastavnici mr Vesna Alivojvodić, Nataša Bukumirić i dr Šimon A. Đarmati.

Pravilnik o medicinskom otpadu iz 2010. godine obuhvata i postupanje sa neupotrebljivim lekovima. Prema istom, ovu vrstu opasnog otpada dužne su da od građana bez nadoknade preuzimaju apoteke. Kako se radi o potencijalo opasnim supstancijama koje dospevanjem u životnu sredinu mogu narušiti zdravlje ljudi i imati ekotoksikološke posledice, njihovo pravilno zbrinjavanje je posebnog interesa. U okviru stručnog projekta studenti Visoke škole strukovnih studija Beogradska politehnika i Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura realizovali su istraživanje sa ciljem sagledavanja odnosa stanovništva i apoteka prema neupotrebljivim lekovima kao i stanja u pogledu implementacije Pravilnika. Koliko su neupotrebljivi lekovi potencijalno opasan problem, može se sagledati iz sledeće kalkulacije. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku broj domaćinstava u Beogradskom regionu iznosio je u 2011.godini  606.433. Ako svako od ovih domaćinstava ima samo 100 g neupotrebljivih lekova to je ukupno 60 tona. Procenjuje se da je u Srbiji trenutno lagerovano oko 200 tona farmaceutskog otpada, kao i da 90% farmaceutskog otpada nastaje u domaćinstvima. Iako je u pitanju potencijalno toksični otpad, čije uništavanje zahteva posebne procedure, neupotrebljivi lekovi iz kućnih apoteka često završavaju na komunalnoj deponiji i u kanalizaciji, dospevaju u vodotokove, a nekad direktno iz kontejnera i na pijace.
Krajnji cilj istraživanja bio je da se pobudi svest stanovništva, ustalasa javno mnjenje, unese nemir u uspavanu savest vlasnika apoteka, a država pokrene na akciju.

Komentari