Tribina: TRGOVINA LJUDIMA – Značaj sudsko medicinske ekspertize žrtava

Tribina Bioetičkog društva Srbije.

Govore: prof. dr Đorđe Alempijević, Katedra za sudsku medicinu, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu;  Policijski službenici Uprave granične policije MUP-a i Policijske uprave za Grad Beograd – Uprave za strance

Trgovina ljudima, pored ostalih aspekata, može se posmatrati kao globalni javno-zdravstveni problem i kršenje ljudskih prava. U vezi sa trgovinom ljudima identifikovani su zdravstveni rizici uključujući psihološku traumu, povrede od nasilja, kao i probleme u vezi sa zloupotrebom supstanci. Brojni izveštaji i drugi podaci odstupni u javnosti sugerišu na značajan morbiditet i mortalitet u vezi sa trgovinom ljudima.

Potreba za sudskomedicinskom ekspertizom žrtava trgovine ljudima najčešće je neopravdano zapostavljena. Pregled žrtve trgovine ljudima koji učini lekar sa odgovarajućom sudskomedicinskom / forenzičkom obukom, kao i specifične intervencije, predtavljaju veoma poželjan element hitne zdravstvene zaštite za žrtve trgovine ljudima. Angažujući sudskomedicinske eksperte u ranoj fazi postupanja sa žrtvama trgovine, istraga treba da utvrdi činjenice u vezi sa navodima o trgovini ljudima i pomogne u identifikaciji onih koji su odgovorni; pored toga, na ovaj način se mogu obezbediti dragoceni podaci za kasniju procenu posledica koje su nastupile kod žrtve trgovinom ljudima, a kako bi se izvršilo što pravičnije obeštećenje žrtve. Iako se o potrebi angažovanja sudskomedicinskih eksperata u postupcima sa žrtvama trgovine ljudima do sada više puta pisalo i govorilo, u praksi se ova vrste ekspertize primenjuje još uvek pojedinačno.

O prof. dr Đorđu Alempijeviću
Prof. dr Đorđe Alempijević je vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a od 2011. godine šef je Katedre za sudsku medicinu. Pored postdiplomskog usavršavanja na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (specijalizacija sudske medicine, magisterijum i doktorat), završio je dvogodišnje postiplomske studije iz klinčke sudske medicine na Univerzitetu Monaš (Monash Univeristy) u Melburnu, Australija, kao stipendista Instituta za sudsku medicinu Viktorije (Victorian Institute of Forensic Medicine). U toku školske 2007/08 godine izvodio nastavu Pravne medicine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Autor je većeg broja stručnih i naučnih radova koji su prezentovani na skupovima u zemlji i inostranstvu i objavljeni u domaćim i stranim časopisima i drugim publikacijama. Više od 10 godina aktivno radi kao stalni sudski veštak za oblast sudska medicina. Učestvovao je u različitim aktivnostima u vezi sa ekshumacijom i identifikacijom žrtava oružanih sukoba na prostorima bivše SFRJ. S tim u vezi, kao ekspert Međunarodnog komiteta Crvenog krsta učestvovao je u pripremi i realizaciji projekta i konferencije „Nestali“ („The Missing“), koju je MKCK organizovao 2003. godine u Ženevi. Za potrebe MKCK učestvovao je u aktivnostima u vezi sa nestalim licima u Gruziji. Sarađuje sa Međunarodnim savetom za rehabilitaciju žrtava torture iz Kopenhagena (International Rehabilitation Council for Torture Victims) i izvodio je više predavanja u Srbiji, Gruziji i Kazahstanu, a aktuelno je uključen u projekt ove organizacije i Evropske komisije kao član Međunarodnog forenzičkog ekspertskog tima. Od 2004. godine povremeno je angažovan za Međunarodnu organizaciju za migracije (International Organisation for Migration) u vezi sa problemom trgovine ljudima; u sklopu ovog angažmana održao je veći broj predavanja za doktore medicine, tužioce, sudije, policijske službenike i eksperte u Srbiji, Republici Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i u nastavnom centru ove organizacije u Belorusiji koji je razvijen za potrebe Zajednice nezavisnih država (bivšeg SSSR-a). Osnivački je član (Foundation Member) Fakulteta forenzičke i pravne medicine pri Kraljevskom medicinskom koledžu u Londonu (Faculty of Forensic and Legal Medicine Royal College of Medicine, London). Od 2009. godine član je Saveta Zaštitnika građana Republike Srbije (Ombudsmana) za prava lica lišenih slobode. Predsednik je Etičkog komiteta Lekarske komore Srbije. Od 2011. godine član je Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja (European committee for Prevention of Torture). Član je Upravnog odbora Viktimološkog društva Srbije, kao i većeg broja organizacija i udruženja – Srpskog lekarskog društva, Međunarodne akademije za sudsku medicinu (International Academy of Legal Medicine), Američke akademije za forenzičke nauke (American Academy of Forensic Sciences,) i dr. Govori engleski, a služi se francuskim jezikom.

Komentari