Tribina: TELO I FEMINIZAM

Ciklus tribina:  TELO I NJEGOVE TRANSFORMACIJE

Učestvuju: dr Rada Drezgić, sociolog kulture; dr Iva Nenić, teoretičar umetnosti i medija, etnomuzikološkinja i Milica Miražić, master, teoretičarka kulture i studija roda.
Autor i voditelj tribine: mr Nena Daković Jovanović, istoričar i teoretičar umetnosti       

      
 
 
Izlaganje dr Rade Drezgić se bavi feminističkim preispitivanjima društvenih posledica i etičkih implikacija upotrebe savremenih reproduktivnih tehnologija.  
 
Izlaganje ma Milice Miražić biće usredsređeno na grupu savremenih feminističkih i kvir teorija afekata koje u pokušaju prevazilaženja dualizma duh – telo u prvi plan postavljaju prošireni koncept tela i telesnosti, s one strane vizuelnog i reprezentacije. U pomenutim teorijskim okvirima, razumevanje afekata, može doprineti feminističkim preispitivanjima kategorija identiteta i pojma političkog utemeljenih u ideji nužnosti “čvrstog“ subjekta kao nosioca (političkog) delovanja.   
 
Izlaganje dr Ive Nenić se odnosi na žensko telo kao mesto sučeljavanja različitih društvenih ideologija i praksi, gde svaka naredna situacija krize iznosi na videlo duboku ukorenjenost ideje vladavine nad telesnošću ženskih subjekata, uprkos različitim tekovinama modernosti koje obezbeđuju navodnu ravnopravnost, bez obzira na pol/rod i druge intersekcionalne identifikacione procese. Jedan od zadataka feminizma u bliskoj budućnosti biće da snažnije i dejstvenije gradi taktike društvene emancipacije povodom roda, u odnosu na usložnjene i izmenjene društvene okolnosti u globalno povezanom svetu.

 
Biografije učesnice tribine: Telo i feminizam
 
Dr Iva Nenić je teoretičarka umetnosti i medija i etnomuzikološkinja. Predaje na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, a kao predavačica sarađuje sa nizom državnih i nevladinih obrazovnih institucija. Njene oblasti interesovanja su teorija ideologije, post-tradicionalne prakse umetnosti i kulture, reprodukcija roda i identifikacija-interpelacija, popularna kultura i utopija/distopija. U svom radu rukovodi se idejom da teorija uvek mora ići pod ruku sa društvenom praksom, kako u pažljivom sagledavanju različitih činjenja društvenih subjekata, tako i u emancipujućem i uznemiravajućem dejstvu koje nužno mora da proizvede kako bi se nazvala teorijom, u eri kompromitovanja statusa teorije nakon postmoderne.     
 
Dr  Rada Drezgić zaposlena na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu ( na predmetu sociologija kulture) i saradnica u Centru za bioetičke studije. Pored toga drži nastavu na osnovnim I poslediplomskim studijama na  Filozofskom fakultetu i Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu kao i na Fakultetu dramskih umetnosti Univerziteta Umetnosti u Beogradu.

Ma Milica Miražić, master Studija roda (FPN), trenutno doktorantkinja na Fakultetu političkih nauka, feministkinja  i feministička aktivistkinja 

Komentari