Tribina: Rod, levica i politike mentalnog zdravlja

Ciklus: ROD I LEVICA 2//Govore: Ivana Mandarić (Ljubljana), socijalna radnica i TA psiho-terapeutkinja; Jana Damjanov (Novi Sad), psiho-terapeutkinja i edukatorka psihodrame i Jelena Milić (Beograd), defektološkinja i psihoterapeutkinja Moderatorka tribine: Lidija Vasiljević, psihoterapeutkinja i edukatorka psihodrame, ŽINDOK

Dom omladine Beograda i Ženski informaciono dokumentacioni trening centar (Ženski INDOK centar) uz podršku Fondacije „Roza Luksemburg nastavljaju ciklus predavanja/  diskusija na temu ROD I LEVICA.

Cilj projekta ROD I LEVICA je emancipacija kroz edukaciju i otvaranje prostora za kritičko mišljenje i preispitivanje opusa socijalnih pokreta sa posebnim osvrtom na feminizam na prostorima bivše Jugoslavije. Tema roda i levice zapostavljena je i obojena mnogim predrasudama i zato predstavlja izazov, izvor inspiracije i nadamo se zanimljiv podstrek za sve aktiviste/aktiviskinje, studente/studentkinje, istraživače/ istraživačice, kao i sve one kojima je bavljenje alternativnim politikama zadovoljstvo i oblast interesovanja. Svi su dobrodošli na našim predavanjima, koja su osmišljena tako da nakon teorijskog uvoda u specifičnu temu, ostavljaju prostor za razgovor i debatu.

 

U okviru pete teme ciklusa “ROD I LEVICA“ bavićemo se  Rodno inkluzivnim i anti-diskriminativnim pristupima u okvirima politika mentalnog zdravlja. Antidiskriminativni pristupi predstavljaju različite strategije, mere i tehnike, čijom se primenom sprečavaju, ublažavaju ili minimiziraju diskriminativni procesi u okvirima mentalnog zdravlja. Ovakav pristup, ili bolje rečeno pristupi koji dele platformu uvažavanja i jednakog tretmana svih rasnih, klasnih, nacionalnih, etničkih, religijskih kao i seksualnih opredeljenja, neophodan su deo savremenih i politički korektnih pristupa u različitim oblicima pružanja psihosocijalne podrške. Savremene tendencije politika mentalnog zdravlja, jasno odlikuje i razvoj inkluzivnih modaliteta, uključujući i rodno inkluzivne pristupe u okvirima postojećih formi psihoterapijskog, savetodavnog, i suportativnog rada. Gošće tribine su psihoterapeutkinje koje u svoj pristup uključuju političku i vrednosnu dimenziju. Razgovaraćemo o primerima dobrih praksi u radu sa marginalnim grupama, suportativnom radu kao i integrativnom pristupu u psihoterapiji.

Ivana Mandarić – Rođena 1978. u Somboru. Diplomirala je 2000. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zagrebu, smer socialni rad. Od 2010. godine je sertifikovana transakciona analitičarka (CTA), a od 2012. je u okviru International Transactional Analysis Association postala edukator za uvodni kurs iz transakcione analize.Ove godine je magistrirala socialnu antropologiju na Fakultetu za postdiplomske humanistične studije u Ljubljani (ISH). Od 2004. je zaposlena u Centru za lečenje zavisnika o zabranjenim drogama, u Psihijatrijskoj bolnici u Ljubljani. Uža interesna područja, pored psihoterapije i lečenja zavisnosti, su multikulturalizam, marginalne grupe, stigmatizacija, socijalna isključenost.

Jana Damjanov  je magistrantkinja na smeru iz kliničke psihologije (Filozofski fakultet, Novi Sad) i studentkinja  mastera iz psihodrame na Univerzitetu u Vusteru,Velika Britanija. Poseduje Nacionalni sertifikat za psihoterapiju i Evropski sertifikat za psihoterapiju, kao psihodramska terapeutkinja. Registrovana je kao psihodramska terapeutkinja pri Britanskoj psihodramskoj asocijaciji, u okviru koje je u treningu za trenera psihodrame. Bavi se individualnom i grupnom psihoterapijom, kao i psihodijagnostikom u okviru privatne prakse. Neke od specifičnih oblasti interesovanja su joj: zdravstvena psihologija, rad sa pacijentima u terminalnoj fazi bolesti, psihoonkologija, rad sa marginalizovanim grupama i pojedincima, integrativni i eklektički pristup u psihoterapiji, istraživanja u psihoterapiji, itd.

Jelena Milić Jerković – Diplomirala na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, smer za prevenciju i tretman poremećaja ponašanja. Od 2001. godine aktivna u nevladinom sektoru u oblasti edukacije o prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, prevenciji HIV-a i PPI, rodno zasnovanom nasilju, trgovini ljudima, komunikacijskim veštinama, team building i anti stres programima. Poseduje dugogodišnje iskustvo rada na terenu (outreach), savetovanja i pružanja psihosocijalne podrške ženama i pripadnicima/ama marginalizovanih grupa. Vodila je grupu za podršku i osnaživanje seksualnim radnicima/ama, a trenutno vodi psihodramske iskustvene radionice i kontinuiranu psihoterapijsku grupu.

Lidija Vasiljević je psihološkinja, magistarka studija roda i politike  i doktorantkinja socijalne  politike i socijalnog rada (FPN, Beograd). Poseduje Nacionalni sertifikat za psihoterapiju i Evropski sertifikat za psihoterapiju, kao psihodramska terapeutkinja. Registrovana je kao psihodramska trenerica i supervizorka pri Britanskoj psihodramskoj asocijaciji. Ima dugogodišnje iskustvo u radu s marginalizovanim grupama i edukovana je u radu sa žrtvama nasilja i torture. Bavi se individualnom i grupnom psihoterapijom, i aktivizmom  na polju rodne ravnopravnosti, politika mentalnog zdravlja i ostvarivanju rodne inkluzivnosti u savetodavnom i terapijskom radu.

Komentari