Tribina: “Feminizam i radikalna levica”

Ciklus: ROD I LEVICA//Govori: Ankica Čakardić
Dom omladine Beograda i Ženski informaciono dokumentacioni trening centar (Ženski INDOK centar) uz podršku Fondacije „Roza Luksemburg“ pokrenuli su ciklus predavanja/diskusija na temu ROD I LEVICA, sa ciljem emancipacije kroz edukaciju i otvaranje prostora za kritičko mišljenje i preispitivanje opusa socijalnih pokreta sa posebnim osvrtom na feminizam na prostorima bivše Jugoslavije.

Na koji način se feminzam razvijao i realizovao kroz ideološke okvire radikalne levice?
Spoj feminzma i anarhizma istražićemo preko prvobitnih istorijskih veza: stavove prema emancipaciji žena u delima teoretičara anarhizma, kroz ideje (i nasledja Eme Goldman) kao i kroz savremene filozofske, kulturološke i sociološke koncepte. Gošća tribine analiziraće problem anarhofeminističke utopije kroz nužnu poveznost anarhizma i feminizma kojima je zajednička činjenica da oboje vode ka utopiji, pokušavajući materijalizirati svoju borbu protiv društvenog poretka.

Ankica Čakardić
je doktorirala na Odseku za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu gde od 2010. godine radi kao docentkinja Katedre za socijalnu filozofiju, bavi se socijalnom filozofijom, filozofijom politike, feminističkom teorijom i filozofijom roda, filozofijom kulture i teorijom anarhizma.
Od 2007-2010. predavala je na Kulturalnim studijima Filozofskog fakulteta u Rijeci gde je bila predstojnica Katedre za kulturnu teoriju i diskursne studije. Voditeljica je obrazovnog programa u Centru zaženske studije gdje od 2006. godine predaje o feminističkoj epistemologijiji. O anarhofeminizmu i feminističkoj političkoj antropologiji predaje u Centru za mirovne studije od 2005. godine. Uredila je dve knjige (Kategorički feminizam. Nužnost feminističke teorije i prakse, CŽS, 2007. iPrivilegiranje rubova. Intervencije i prilozi feminističkoj epistemologiji, HFD i CŽS, 2010.), naučne i stručne članke, eseje prevode objavljuje u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima. Aktivistkinja je učesnica i feminističkog kružoka o političkoj ekonomiji.

O Ženskom INDOK centru:

Ženski INDOK centar se već dugi niz godina bavi informisanje o rodnoj ravnopravnosti u medijima, lobiranjem, edukacijom i istraživačkim projektima kojima se povećava vidljivost problema odsustva u javnoj sferi. Ženski INDOK centar nastoji da veoma bogatu bazu podataka, kao i najveći arhivženskog pokreta koji poseduje, učini vidljivim u javnosti

Komentari