Tribina: Bioetika i medicina

Odnos lekar pacijent u paradigmi integrativne bioetike
Tribina Bioetičkog društva Srbije i predstavljanje knjige Sandre Radenović

Govore: Recenzenti prof. dr Karel Turza i prof. dr Slobodan Savić, prof. dr Aleksandar Damjanović (Klinika za  psihijatriju, Medicinski fakultet), Bora Babić  (direktorka Izdavačke kuća Akademska knjiga, Novi Sad) i autorka.

 

 

Tribina Bioetičkog društva Srbije u septembru predstavlja knjigu Sandre Radenović.

 
Knjiga Sandre Radenović, Odnos lekar-pacijent u paradigmi integrativne bioetike, u našoj je intelektualnoj produkciji zasigurno unikatan poduhvat, s obzirom na to da se u Srbiji do sada nijedan autor nije na ovako obuhvatan i sistematičan način bavio bioetikom, odnosno jednim od njenih ključnih područja: komunikacijom u medicini, te odnosom lekar-pacijent.

Ovaj je rad originalan i stoga što se ni u brojnim tekstovima koji su se o pitanju odnosa lekar-pacijent pojavili tokom proteklih godina u svetu, ovom problemu nije pristupalo sa teorijske pozicije za koju pledira i koju u svom radu autorka valjano razvija; reč je o konceptu integrativne bioetike. Posebno još treba naglasiti da, iako se u većem delu rada bavi teorijskim razmatranjima, to jest određenjem svoje teorijske pozicije, te glavnih pojmova i kategorija, autorka ne zanemaruje sâmu prirodu integrativne bioetike kao praktičnog, odnosno primenjenog etičkog projekta (i) u područjima savremene medicine; to postiže izlaganjem i analizom brojnih konkretnih biomedicinskih slučajeva, tačnije rečeno, bioetičkih pitanja, problema, nedoumica, dilema itd. sa kojima se danas suočavaju medicinski profesionalci. Na stvari je, dakle, i svojevrsna, a katkad i radikalna kritika savremene medicinske prakse u svetu i kod nas, tačnije, analiza i kritika načina praktičnog postupanja lekara prema „objektima“ vlastite profesije (pacijentima).

Najzad, možemo reći da je ovaj rad od izuzetnog značaja za strategiju i politiku unapređivanja komunikacije između lekara i pacijenata u ovdašnjoj medicinskoj praksi, jer je i svojevrsan programatski tekst; tekst sa – ako ne konačnim i, svakako, ne obavezujućim, a ono – razboritim i celishodnim uputstvima u vezi sa mnogim aspektima kompleksnog i, nadasve, delikatnog odnosa lekar-pacijent.

Rad je, inače, napisan jasnim i konciznim, preciznim jezikom, te je tekst čitljiv/razumljiv ne samo ekspertima koji se bave bioetikom, medicinskom etikom, etikom, medicinskom sociologijom, biomedicinskim disciplinama itd., nego i široj čitalačkoj publici.

Rukopis autorke Sandre Radenović, Odnos lekar-pacijent u paradigmi integrativne bioetike, kao, ponavljamo, unikatan, pionirski poduhvat u toj oblasti u našem intelektualnom miljeu, po svemu zaslužuje, po našem mišljenju, da bude štampan kao knjiga.                                                                       

Recenzent: Prof. dr Karel Turza, šef Katedre humanističkih nauka Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

 http://akademskaknjiga.com/index.php?option=com_content&view=article&id=353%3Abioetika&catid=71&Itemid=85&lang=en

 

O Bioetičkom društvu Srbije
Početkom aprila 2008. godine, sa sedištem na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, osnovano je Bioetičko društvo Srbije. Cilj Društva je prevashodno da podstiče i razvija bioetiku, bioetičku edukaciju i bioetička istraživanja. (…) Osnivači Bioetičkog društva Srbije su brojni istraživači i eksperti iz prirodnonaučnih, društvenonaučnih i humanističkih disciplina, čija su intelektualna interesovanja poslednjih godina fokusirana na najrazličitije segmente bioetike – veoma popularnog intelektualnog projekta koji u sebe uključuje velik broj disciplina, a u cilju uspostavljanja jednog novog teorijskog i praktičnog tretiranja biosa, to jest celokupnog sveta života. Osim što je osnivanjem Bioetičkog društva Srbije započelo formiranje svojevrsne bioetičke arene Srbije, na ovaj način se otvara i mogućnost buduće saradnje i “umrežavanja” novoosnovanog Društva sa brojnim sličnim regionalnim organizacijama u cilju teorijskog i praktičnog angažmana na bioetičkom (re)konstruisanju čoveka i njegovog sveta.
Podatke o Bioetičkom društvu Srbije možete naći na sajtu: http://www.mfub.bg.ac.rs/sr/centri/bds/index.dot?host_id=6023

Bioetika (iz Vikipedije, slobodne encikopedije)
Bioetika je poznata i kao biomedicinska etika. U pitanju je analiza i studija pravnih, moralnih, socijalnih i etničkih razmatranja koja uključuju i biološke i medicinske nauke. Teme od posebnog interesovanja uključuju genetski inženjering, reproduktivnu psihologiju, reproduktivne tehnologije, upotrebu i zloupotrebu medicinskih  tretmana, samoubistvo i prava pacijenta.

 

 

 

 

Komentari