Predavanje: Neobični slučaj jugoslovenskog feminizma – feminizam i socijalizam na “Istoku”

Ciklus tribina: Jugoslavija i emancipacija. Organizacija: Centar za jugoslovenske studije – CEJUS i Dom omladine Beograda.

Predavačica: Adriana Zaharijević. Moderatorka: Sanja Petrović Todosijević, Institut za noviju istoriju Srbije/CEJUS)

O predavačici:
Adriana Zaharijević je viša naučna saradnica Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Piše i prevodi. Objavila je dve knjige, Postajanje ženom (RŽF, 2010) i Ko je pojedinac? (Karpos, 2014/2019), intenzivno radi na trećoj.

O predavanju Adriane Zaharijević
Neobični slučaj jugoslovenskog feminizma: feminizam i socijalizam na “Istoku”

U izlaganju se polazi od uvrežene pretpostavke da u socijalističkom istočnom bloku nije bilo feminizma. Uzevši za polaznu tačku konferenciju “Drug-ca žena”, koja je po svemu bila jedinstveni događaj, u izlaganju će se pratiti ideje emancipacije i oslobođenja na način na koji su artikulisane u naučnoj i književnoj periodici, počev od “Drug-ce” pa do kraja osamdesetih godina. Pisani materijal je grupisan u tri celine, u odnosu na to kako je tretirao “žensko pitanje”. Ponovno čitanje ovih tekstova pomoći će nam da razumemo da li je feminizmu pripadalo nekakvo mesto u dominantnom socijalističkom diskursu toga doba, ili se tretirao kao puki uvoz sa Zapada. Teza koju ću zastupati jeste da je jugoslovenski slučaj zaista “neobičan”, pošto je reč o jedinoj zemlji u kojoj se feminizam razvijao iz socijalizma, u stalnim pregovaranjima oko “zapadnih” definicija i socijalističke realnosti.

Komentari