Ciklus tribina: Savremene kontroverze o srpskom identitetu

Ciklus javnih predavanja u okviru projekta Formiranje srpskog identiteta i teorijske kontroverze oko pokušaja njegove dekonstrukcije, koji se realizuje uz podršku Fonda za nauku Republike Srbije.

 

Projekat istražuje problematiku geneze modernog srpskog nacionalnog, političkog, religijskog i kulturološkog identiteta, kao i elemente pluralizma identiteta u navedenim oblastima, kao što su preklapanje ili rivalitet jugoslovenskih i srpskih identiteta od 1918. do 1992. godine. Takođe se kroz projekat istražuju savreme ideološke kontroverze i politički komflikti s ciljem da dekonstruišu, redefinišu ili redefinišu različite aspekte političkog i kulturalnog identiteta savremene Srbije.

Multidisciplinarna kompozicija tima koji je sarađivao na projektu, upotrebila je različite teorijske pristupe u istraživačkom radu fenomena geneze, oblikovanja i očuvanja srpskog identiteta i to kroz:

  1. koncept identiteta u klasičnoj nemačkoj filozofiji (Kant, Fichte, Schelling, Hegel)
  2. različite koncepte identiteta u antropologiji – od kulturalnog evolucionalizma, kroz strukturalnog funkcionalisma, do koncepta teorija, a naročito kroz konstrukcionistički pristup etničkog identiteta i procesa etnogenese povezane sa globalizmom, modernošću, nacionalizmom i razvojem politike (Eriksen, T. H., Baulch, B .; Pham, T. and Reilly, B.)
  3. sociološke teorije izgradnje nacije i nacionalizma (E. Gellner, Bendix, B. Anderson, S. Rokkan, J. Galtung, A. Smith), teorije (neo)kolonijalizma (F. Fanon, V. Lenin, A. Mbembe, K. Nkrumah, M.  Parenti)
  4. postkolonijalne teorije kulture (E. Said, K. Brathwaite, G. Spivak, LaCapra, H. Bhabha)
  5. Teorije svetskog kapitalističkog sistema (I. Wallerstein, G. Frank, G. Arrighi).

Predavači će pokušati da istraže i predstave teorijske diskusije sprovedene u Srbiji unutar humanističkih i socijološlih nauka koje su u sprezi s izgradnjom kolektivnog identiteta, kao i sa trenutnim dijalozima povezanim sa novim teorijskim konceptima kao što su autokolonijalizam (auto-kolonijalizam, samokolonijalistička metafora) ili auto-rasizam (internalizovan rasizam), kroz koji pokušavamo da razumemo kompleksnost pozicije malih nacija na (polu) periferijaa svetskog kapitalističkog sistema.

RASPORED PREDAVANJA:

Utorak, 16.1.2024, Tribinska sala u 19.00

„Kosovski zavet“

prof. dr Zoran Kinđić, profesor Univerziteta, Fakultet političkih nauka u Beogradu

Utorak, 23.1.2024. Tribinska sala u 19.00

„Dositejevim stopama:  od paradigme modernog do kontroverze postmodernog srpskog identiteta“

dr Marinko Lolić, naučni saradnik, Institut društvenih nauka u Beogradu

Utorak, 30.1.2024. Tribinska sala u 19.00

„Identitet i stil – Srbi u kontekstu romana Zlatno runo Borislava Pekića“

prof. dr Dobrivoje Stanojević, profesor Univerziteta, Fakultet političkih nauka u Beogradu

Utorak, 6.2.2024. Tribinska sala u 19.00

„Pokušaji dekonstrukcije srpskog identiteta, antisrbizam i načini odbrane“

dr Ivica Todorović, naučni savetnik, Etnografski institut SANU u Beogradu

Utorak, 13.2.2024. Tribinska sala u 19.00

„Destrukcija srpskog nacionalnog identiteta i države u poslednjih 100 godina“.

prof. dr Milenko Bodin, profesor Univerziteta, Fakultet bezbednosti u Beogradu

Utorak, 20.2.2024. Tribinska sala u 19.00

„Društveni koreni inverznog nacionalizma“

prof. dr Slobodan Antonić, profesor Univerziteta, Filozofski fakultet u Beogradu

Utorak, 27.2.2024. Tribinska sala u 19.00

„Identitet i stereotipi“

dr Ana Vuković, naučni saradnik, Institut društvenih nauka u Beogradu

Utorak, 5.3.2024. Trbinska sala u 19.00

„Rusko-srpska književna i kulturna saradnja u srednjem veku kao mogućnost istraživanja srpskog identiteta“

doc. dr Snežana Jelesijević, docent Univerziteta, Filološki fakultet u Beogradu

Komentari