CIKLUS TRIBINA “FILOZOFIJA MEDIJA”

Ciklus tribina “Filozofija medija” u organizaciji Doma omladine Beograda (od 3. do 31. maja, svakog utorka u Tribinskoj sali na I spratu), ponudiće promišljanje i kritičko vrednovanje naučnih, teorijskih, pa i umetničkih istraživanja u oblasti mišljenja o medijima, te sagledavanje najrazličitijih dimenzija filozofije medija.

Živimo u vremenu medijskih posredovanja, umreženosti, virtuelnih svetova, velikih uticaja masmedija na politiku, kulturu, ljudski život, iskustvo, pa i na mišljenje kao takvo. Uronjenost u svet masmedija podseća nas na činjenicu da smo kroz celu ljudsku istoriju bili određeni nekim medijem i da je tek savremena opterećenost masovnim medijima doprinela da se  zaboravi medijsko posredovanje.

Filozofiju medija vidimo kao filozofiju našega vremena, kao način razumevanja koji problematizuje svet i biće – posebno ispitujući aspekt njihovog posredovanja dominirajućim medijem vremena. Stoga je filozofija medija filozofija u izvornom smislu reči, ali se posebno koncentriše na, u istoriji često zaboravljene, elemente posredovanja (ples, ritual, govor, jezik, pismo), odnosno na povezanost oblika mišljenja i filozofijskoga stava s načinima posredovanja tog mišljenja.

U tom smislu, filozofija medija usvaja naučna istraživanja lingvistike, psiholingvistike, teorija medija, teorija posebnih umetnosti, znanja o tehnikama i tehnologijama; istraživanja psihologije, medicine, fonetike, kulturalnih i vizuelnih studija i drugih nauka, naučnih disciplina, teorijskih znanja, te iskustava prakse. Oblasti kojima ćemo se baviti tokom ciklusa tribina biće odnos filozofije medija i ontologije, etike, estetike, umetnosti i, konačno, kritike i političkog angažmana.

Utorak, 03. Maj u 19:00
Ciklus: FILOZOFIJA MEDIJA
Tema: Ontologija i fenomenologija medija
Govore: prof. dr Ratko Božović, prof. dr Zoran Jevtović, prof. dr Divna Vuksanović, mr Marko Đorđević i Nenad Daković

Prva u ciklusu tribina o filozofiji medija tiče se pitanja mogućnosti utemeljenja ove discipline – u smislu ontoloških i fenomenoloških tumačenja, sagledanih ne samo iz perspektive filozofskog, nego i interdisciplinarnog ugla posmatranja. Osnovna dilema, koja se u vezi s ovim može postaviti, ogleda se u pitanju – čemu Filozofija medija i kakva treba da je njena uloga u današnjem vremenu?

Utorak, 10. Maj u 19:00
Ciklus: FILOZOFIJA MEDIJA
Tema: Filozofija medija i kritika/politički angažman
Govore: prof. dr Miroljub Radojković, prof. dr Sead Alić, mr Biljana Đorović, master Zoran Kosjerina

Tribina tematizuje pitanja odnosa medija i tzv. medijske kulture s obzirom na moguću kritiku društva, kao i upotrebu medija u funkciji konkretnog političkog delovanja. Kroz problematizovanje ove relacije, trebalo bi da se ukaže na negativne potencijale instrumentalizovanja medija s jedne, i poželjnog kritičko-problemskog delovanja i praktičkog angažmana posredstvom medija u društvenom ambijentu, s druge strane.


Utorak, 17. Maj u 19:00
Ciklus: FILOZOFIJA MEDIJA
Tema: Etika medija
Govore:  dr Milena Dragićević Šešić, Ana Stevanović i doktoranti FDU u Beogradu   
                                                                                                                                  

Etika medija ovde se sagledava kroz prizmu empirijskih istraživanja koja su sprovođena u okvirima doktorskih studija na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Tribina predstavlja izlaganja, analizu i javnu valorizaciju realizovanih istraživanja iz domena etike medija.

Utorak, 24. Maj u 19:00
Ciklus: FILOZOFIJA MEDIJA
Tema: Estetika medija
Govore: prof. dr Milanka Todić, doc. dr Vladislav Šćepanović, doc. dr Ljubomir Maširević, dr Olivera Erić,  mr Katarina Šmakić

Estetika medija danas je aktuelna tema koja se tiče ne samo akademskih rasprava, nego i praktičnih rešenja pitanja vezanih za odnos estetike i medijske tehnologije. Tribina treba da ukaže na domete, odnosno vrline i manjkavosti primene estetike u sferi mas-medija, kao i tzv. novih medija.


Utorak, 31. Maj u 19:00
Ciklus: FILOZOFIJA MEDIJA
Tema: Filozofija medija i umetnost
Govore: doc. dr Dragan Ćalović, dr Vlatko Ilić, dr Predrag Terzić, master Miroslav Vićentijević, master Vuk Vuković

Tribinska sesija koja se tiče odnosa medija i umetnosti, treba da otvori nekoliko pitanja: problem prezentovanja umetnosti posredstvom medija, te filozofskih interpretacija umetničkih pojava u visokomedijatizovanom ambijentu današnje kulture, kao i da demonstrira reakcije savremene umetnosti u odnosu na postojeće izazove “medijske kulture”.

Komentari